• வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
  தீமை இலாத சொலல்
 • Thirukural
Customer Care:   
Latest News
 

Facilities

Facilities Provided :

 • Via Dr.MGR CENTRAL STATION RAILWAY COMPLEX.
 • Via EGMORE RAILWAY STATION.
 • Via TAMBARAM RAILWAY STATION COMPLEX.
 • AIR CONDITIONED BUSES PLYING ON SELECTED ROUTES.
 • DEBIT /CREDIT CARD OF ALL BANKS FOR CONCESSIONAL COMMUTERS
 • CONSUMER FORUM MEETING.
 • PASSENGER COMPLAINTS CELL.
 • Feeder Bus Services to MRTS and CMRL stations

Facilities Proposed :

 • MOBILE APP TO PASSENGER FOR TRACKING AND ETA OF BUSES
 • IN ALL BUSES CCTV WITH PANIC BUTTON FOR WOMEN AND CHILDREN SAFETY
 • EASY ACCESSIBILITY OF BUSES FOR PHYSICALLY CHALLENGED COMMUTERS