• வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
    தீமை இலாத சொலல்
  • Thirukural
Customer Care:   
Latest News
 

Performance Indicators

Sl No. Item 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-19
1. TOTAL FLEET 3980 3740 3679
2. AVERAGE AGE OF BUS 7.08 7.96 8.67
3. NEW BUSES PUT ON ROAD 239 0 87
4. SCHEDULED SERVICES 3688 3439 3439
5. EFFECTIVE KMS (IN LAKHS) 3483.94 3223.28 3108.72
6. KM/BUS/DAY 294 289 287
7. % OF FLEET UTILIZATION 81.01 79.47 80.59
8. KM EFFICIENCY % 93.16 90.41 89.23
9. % OF OCCUPANCY 77.57 73.15 62.15
10. BREAKDOWNS 98 56 33
11. B.D./10,000 KMS. 0.003 0.002 0.001
12. ACCT/1,00,000 KM 0.37 0.36 0.35
13. TYRE LIFE IN KM 185787 203423 231305
14. PASSENGER/DAY (IN LAKHS) 47.08 41.61 35.56
15. MEN/BUS (FOR FLEET) 6.08 6.33 6.24